ARaştırma GEliştirme

 

 

± GeoDestek Zemar mevcut teknolojinin etkin olarak kullanmakla beraber geoteknik mühendislik uygulamalarının daha verimli, güvenli ve hassas şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanıyacak teknolojinin geliştirilmesi için AR-GE çalışmalarını da sürdürmektedir. Bu çalışmaların daha sistematik olarak sürdürülmesi için GeoDestek Zemar, 2012 yılının başından itibaren Orta Doğu Teknik Üniversitesi Teknokent bünyesinde kurulan ofisiyle faaliyet yelpazesini genişletmiştir.

GeoDestek Zemar tarafından sürdürülen AR-GE çalışmaları temel olarak ölçüm sistemleri,özel amaçlı kullanılacak, inovatif yönü ağır basan laboratuvar deney ekipmanları ve coğrafi bilgi sistemi tabanlı olasılık sismik tehlike ve risk değerlendirmesinin yapılabilmesine yönelik yöntem ve yazılım bileşenlerinin geliştirilmesini içermektedir.

± Şerit Ekstensometre(TapeExtensometer)
GeoDestek,yapıların gerek tasarım gerekse de performans takibi aşamalarında kullanılmak üzere arazi ölçüm sistemleri geliştirmektedir. Arazi ölçümleri, yapıların gerek planlama ve tasarım, gerekse inşaatlarından sonra performanslarının takibi için ...

hem ekonomi hem de güvenlik anlamında çok kıymetli veriler sağlamaktadır. Gerek bu faydaları gerekse de yerli üretimin ihtiyacı karşılayamıyor olması sebebiyle, GeoDestek ekibinin konu hakkındaki tecrübe ve uzmanlığı doğrultusunda başlayan bu proje kapsamında üretimine başlanan ilk ekipman, tünel duvarlarındaki yakınsamanın görüntülenmesi, yeraltı kazıları sırasında meydana deformasyonların ölçümü ve istinat duvarları, köprü mesnetleri ve benzeri betonarme yapıların deplasmanlarının takibi gibi seçilen referans nokta çiftleri arası hassas mesafe ölçümü amacıyla geliştirilen şeritmetre (tape extensometer) olmuştur. İlk prototiplerin test kullanımı ise Ankara ve İzmir Metro Projeleri kapsamında başarıyla tamamlanmıştır.

± Tekrarlı Eksenel Yüklemeli Burulmalı Kesme Deney Düzeneği
GeoDestek, standart laboratuvar deney sistemlerinin seri üretiminden ziyade özel amaçlı kullanılacak, inovatif yönü ağır basan ekipmanların geliştirilmesi üzerinde durmaktadır. Bu kapsamda başlatılan tekrarlı burulmalı kesme deney sistemi ...

projesi, yapı temel zeminlerinin maruz kalacağı yük koşullarının modellenmesi ve dinamik zemin davranışının araştırılması amacıyla geliştirilmiştir. Bu deney sistemi deprem yüklerini modellemek üzere 2 boyutta tekrarlı yükleme yapabilen, üçüncü boyutta ise gerilme kontrolü ile zemin rijitliğini kontrol eden bir düzeneğe sahiptir. Deney düzeneğinin prototipinin test kullanımı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Zemin Mekaniği Laboratuvarı'nda başarıyla gerçekleştirilmiştir. Her ne kadar uluslararası düzeyde pek çok firma laboratuvar deney sistemlerinin geliştirilmesi üzerine çalışıyor olsa da, proje kapsamında tariflenene benzer bir ürün en gelişmiş firmaların kataloglarında dahi bulunmamaktadır. Ülkemizde ise bu sektör, yurtdışındaki rakipleriyle rekabet gücünden oldukça uzaktır. Geliştirilecek bu inovatif deney sistemlerinin, hem oldukça kritik araştıma konularında ilerlemeye pozitif etkisi olacağına, hem ülke prestijini olumlu yönde etkileyeceğine, hem de sektörü olumlu yönde etkileyip ivmelendirerek uzun vadede dış bağımlılığı azaltacağına inanılmaktadır.

± Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Sismik Zemin Tehlike ve Risk Değerlendirmesi Yazılımı
Sismik tehlike ve risk analizleri özellikle sigorta şirketleri tarafından mevcut yapı stoklarının deprem sonrası hasar görebilirliğini ve bununla ortantılı olarak risk primini sorgulamak için kullandıkları etkin bir yöntemdir. Risk analizleri kapsamında ...

ilk olarak seçilen saha için değişik aşılma olasılıklarına karşılık gelen (örneğin: konvansiyonel bina türü yapılar için 50 yılda %10; baraj türü daha kritik yapılar için 50 yılda %2, vb.) deprem sarsıntı şiddet ve frekans parametreleri (diğer ifadesi ile sismik tehlike) belirlenir. Bu parametreler esas alınarak sözkonusu yapının ömrü içinde ne boyutta hasar göreceği belirlenerek sismik tehlikenin, sismik riske dönüştürülmesi ve sonrasında ise ekonomik ve can kayıplarının hesaplanabilmesi mümkün olabilecektir. Her ne kadar, bu amaçlarla kullanılan başka ticari yazılımlar mevcutsa da, GeoDestek Zemar bünyesinde geliştirilen yeni yazılım gerek fay kırılımın 3 boyutlu simulasyonunu yapabilmesi gerekse de doğrusal olmayan efektif gerilme temelli zemin davranışını sıvılaşma davranışını da içine alacak şekilde modelleyebilir olması sebebi ile teknik üstünlüklere sahiptir. Söz konusu yazılımın daha kullanıcı dostu hale getirecek arayüzlerinin geliştirilmesi çalışmaları ise halen devam etmektedir.

± RocScience Ticari Yazılımı için Dinamik Modül Geliştirilmesi
Günümüz geoteknik mühendislik uygulamaları tasarım ve değerlendirme aşamalarında sayısal modeller yaygın olarak kullanılmaktadır; fakat ...

mevcut yöntemlerin dinamik yükleme koşulları altında (deprem yükleri gibi) aynı etkinlikte çalışmadıkları bilinmektedir. Öte yandan dinamik analizler, çok sayıda önemli ve kritik projenin ayrılmaz bir parçası olarak görülmektedir. Bu analizlerin, günümüz geoteknik deprem mühendisliğinin ulaştığı bilgi birikimine uygun şekilde yapılmasına olanak tanıyacak ve RocScience ticari yazılımları ile de uyumlu çalışacak bir dinamik modül geliştirilmesi projesine devam edilmektedir.